Informace dle zákona č.106/1999 Tisk


1. Název

Obec Eš


2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

§2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


3. Organizační struktura

 

Starosta

Místostarosta

Předseda kontrolního výboru

Předseda finančního výboru

Účetní

Kronikářka


4. Kontaktní spojení

Mobil: +420 602 602 869

4.1 Kontaktní poštovní adresa

- oficiální

Obecní úřad Eš

Eš 41

39501 Pacov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- oficiální

Obecní úřad Eš

Eš 41

39501 Pacov

4.3 Úřední hodiny

- úterý 19:30 – 20:30

- v době letních prázdnin jsou úřední hodiny dle potřeby po předchozí

telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

- mobilní: +420 603 317 041 (budova obecního úřadu v době úředních hodin)

- mobilní: +420 602 602 869 (starosta obce)

- mobilní: +420 721 032 889 (místostarosta obce)

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

- oficiální: http://www.obeces.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

- oficiální: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

5. Bankovní spojení

- případné platby můžete poukázat na č.ú. 32922261/01006. IČ

- 00511366


7. DIČ

- není plátce DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád zastupitelstva obce Eš

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018


9. Žádosti o informace

- místo a způsob, jak získat příslušné informace

Obecní úřad Eš

Eš 41

39501 Pacov

mobil: +420 602 602 869

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí internetu (e-mail)10. Příjem žádostí a dalších podání

- veškeré žádosti i další podání lze podávat v kanceláři obecního úřadu (osobní

doručení, prostřednictvím pošty, e-mailu)


11. Opravné prostředky

- (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného

subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti

kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech)

- opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Eš, Eš 41, 39501 Pacov

- proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jménu a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán


12. Formuláře

- běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu Eš, Eš 41, 39501 Pacov,

ostatní na pověřeném úřadě města Pacov


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

- o informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Eš
-
Současně však doporučujeme:
Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
-
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti)
-
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

- Obecně závazná vyhláška obce Eš č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

- Obecně závazná vyhláška obce Eš č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Eš

- Obecně závazná vyhláška obce Eš č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

- obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním

informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- v současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- výroční zpráva za rok 2015

- výroční zpráva za rok 2016

- výroční zpráva za rok 2017

 


Přehled poskytovaných informací za rok 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací

Poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací

Poskytnutí informace

Přehled poskytovaných informací za rok 2018

Žádost o poskytnutí informací

Poskytnutí informace